Privacyverklaring

Gastouderopvang MaPipita hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geef Gastouderopvang MaPipita u informatie over welke gegevens verwerkt worden en waarom.

Contactgegevens opvang
Naam                          Gastouderopvang MaPipita
Adres                          Willem Beukelszstraat 19
E-mail                         gastoudermapipita@gmail.com
Telefoon                     06-11118708

Gegevens die Gastouderopvang MaPipita verwerk

Gastkind
• Naam
• Adresgegevens
• Geboortedatum
• Medische gegevens
• Beeldmateriaal
• Gegevens over de verzorging en de ontwikkeling van het kind
• Verslaglegging van gesprekken
• Andere persoonsgegevens die je met mij deelt

Vraagouder
• Naam
• Adresgegevens
• Burgerservicenummer
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Andere persoonsgegevens die je met mij deelt

Doel gegevensverwerking
Gastouderopvang MaPipita verwerk bovenstaande persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden:
• Uitvoering geven aan onze overeenkomst;
• De juiste zorg en begeleiding bieden aan uw kind tijdens de opvang;
• U informeren over de opvang van uw kind en daaraan gerelateerde zaken;
• Het voeren van een administratie;
• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, of;
• Promotie opvanglocatie.

Verstrekking aan derden
Gastouderopvang zal u persoonsgegevens niet delen met derden tenzij:
• U hiervoor expliciete toestemming hebt gegeven.
• Dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst, of
• Dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging
Gastouderopvang MaPipita neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Controle over uw gegevens
• U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen.
• Ook heb u het recht om eerder verleende toestemmingen voor gegevensverwerking in te trekken, om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en om te vragen om overdracht van uw gegevens aan uw of aan een ander.
• U hebt het recht om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijnen
Gastouderopvang MaPipita bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist, dat is 7 jaar.

Vragen
Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met Gastouderopvang MaPipita op.

Hantekeing ouder                                                                                     Handteking gastouder

Deze privacyverklaring is laatst aangepast op 01-10-2019.